ALGEMENE VOORWAARDEN EXTRA DOCHTER

1.Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen gebruikt in de navolgende
betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
ExtraDochter = ExtraDochter VOF, gevestigd De Marke 4 7431GD Diepenveen; gebruiker van de algemene voorwaarden
Opdrachtgever = de wederpartij van ExtraDochter
Dienstverlener = de persoonlijk dienstverlener waarmee Opdrachtgever door bemiddeling van ExtraDochter een overeenkomst van dienstverlening heeft afgesloten.

2. Algemeen
1) Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ExtraDochter en een opdrachtgever waarop ExtraDochter deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2) Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen ExtraDochter en een opdrachtgever voor de uitvoering waarvan derden zijn betrokken.
3) Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
4) Indien een of meerdere van de bepalingen nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige
bepalingen onverkort geldig en van toepassing.

3. Overeenkomst met dienstverlener
1) Na een succesvolle bemiddeling is het aan opdrachtgever en dienstverlener om een overeenkomst te sluiten. ExtraDochter is op geen enkele wijze partij bij deze overeenkomst.
2) Tussen ExtraDochter en dienstverlener bestaat geen arbeidsovereenkomst. Tussen opdrachtgever en dienstverlener bestaat eveneens geen arbeidsovereenkomst.
3) Het door ExtraDochter gefactureerde uurtarief is inclusief 21% Btw. ExtraDochter vervult een zgn kassafunctie, en factureert eens per maand voor alle die maand door ExtraDochter en de betreffende dienstverleners verrichte diensten. De dienstverlener factureert de ten behoeve van opdrachtgever verrichte diensten aan ExtraDochter.
4) Opdrachtgever betaalt ExtraDochter het verschuldigde tarief per bank
5) Opdrachtgever verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat dienstverlener op niet meer dan drie dagen
per week bij opdrachtgever werkzaam is. Indien opdrachtgever meer dienstverlening behoeft, dient zij
een verzoek tot bemiddeling van een extra dienstverlener in bij ExtraDochter.
6) Opdrachtgever vergoedt de door de dienstverlener gemaakte kosten, waaronder reiskosten,
entreegeld en materialen, voor zover deze kosten gemaakt zijn met toestemming van opdrachtgever.
7) Opdrachtgever draagt zorg voor veilige werkomstandigheden voor dienstverlener.

4. Uitvoering van de overeenkomst
1) ExtraDochter en dienstverlener zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.
2) Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ExtraDochter aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ExtraDochter worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ExtraDochter zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de daaruit voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3) ExtraDochter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ExtraDochter kenbaar behoorde te zijn.

5. Privacybescherming
1) Opdrachtgever geeft toestemming aan ExtraDochter voor het vastleggen van NAW en bankgegevens van opdrachtgever. In overleg met opdrachtgever kunnen aanvullende gegevens worden vastgelegd. Daarnaast geeft opdrachtgever toestemming aan ExtraDochter voor het bewaren van het afsprakenformulier ten kantore van ExtraDochter.
2) ExtraDochter legt geen andere gegevens van opdrachtgever vast dan in het vorige artikellid vermeld.

6. Klachten
1) Indien opdrachtgever een klacht heeft ten aanzien van de dienstverlening door dienstverlener dan wel
door ExtraDochter, kan zij telefonisch een klacht indienen. ExtraDochter neemt de klacht zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen in behandeling.
2) Voor zover nodig wordt de klacht nader behandeld in een persoonlijk gesprek. Van dit gesprek wordt
een verslag gemaakt dat aan alle betrokkenen wordt toegezonden.
3) ExtraDochter beschikt over een onafhankelijk klachtenpersoon, mw M Kuiper van Ruijven, geval van een geschil kunnen zowel ExtraDochter als opdrachgever zich tot haar wenden.

7. Opschorting en ontbinding
1) Naast de wettelijke mogelijkheden tot opschorting en ontbinding is ExtraDochter bevoegd nakoming
van haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst te (doen) ontbinden indien:
opdrachtgever zich schuldig maakt tegenover ExtraDochter dan wel dienstverlener aan seksuele
intimidatie; overmatig alcoholgebruik; drugsgebruik; dreiging met geweld; geweldpleging; wapenbezit;
discriminatie; gedrag dat niet getuigt van respect voor ExtraDochter, dienstverlener en/of hun
bezittingen; het in bezit hebben van huisdieren die een gevaar vormen voor ExtraDochter dan wel
dienstverlener; en ander ongewenst gedrag.

8. Aansprakelijkheid
1) Indien ExtraDochter aansprakelijk mocht zijn voor schade van opdrachtgever, dan is die
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade en tot een bedrag van maximaal € 2.500,=,
behoudens schade te wijten aan opzet of grove schuld van ExtraDochter of haar ondergeschikten.
2) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten gemaakt om een gebrekkige prestatie van ExtraDochter te herstellen, tenzij
deze niet aan ExtraDochter kunnen worden toegerekend;
– de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als hier bedoeld;
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze bepaling.
3) ExtraDochter is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst en gemiste besparingen.
4) In het bijzonder is ExtraDochter nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die wordt veroorzaakt door dienstverlener bij de uitvoering van de overeenkomst tussen dienstverlener en
opdrachtgever.
5) ExtraDochter adviseert opdrachtgever geen huissleutel af te geven aan dienstverlener. Doet
opdrachtgever dit toch dan is ExtraDochter nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan
ook, die hierdoor ontstaat.
6) Opdrachtgever vrijwaart ExtraDochter dan wel dienstverlener(s) voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

9. Toepasselijk recht en forumkeuze
1) Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2) Ten aanzien van alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst is bij
uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter van de Rechtbank Zutphen.